Fried Cashew

IN BULK
FRIED CASHEW 1KG BAG
100 to 150 GRAMS FORMAT
FRIED CASHEW  100g B/100G X 36U
80 GRAMS FORMAT
FRIED CASHEW  80g B/80G X 50U
AlmondHazelnut